หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าโนนบ้านเล้า ม.14 [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 69 
 


ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์รถกู้ชีพ - กู้ภัย บจ 7738 โดยว [ 11 มิ.ย. 2561 ]ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพแก่ผู้สูงอายุ [ 11 มิ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 รายการ [ 6 มิ.ย. 2561 ]

 
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 2245 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.5/ว2281  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว2320  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ? (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop) กพส. มท 0810.3/ว2386  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2345  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562กส์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2334  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. 0810.6/ว3526  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2310  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2300  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว23 [แบบบันทึกฯ] [ตัวอย่าง]  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กศ. มท 0816.2/ว2297  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2295  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด ให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3./ว2282  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ?แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน? กสว. มท 0820.2/ว2275  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 กสธ. มท 0819.2/ว2276  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด กสธ. มท 0819.2/ว2277  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2278  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 2/2561 กพส. มท 0810.7/ว2272  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2273 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
 

กลุ่มทอเสื้อพับ บ้านโคกสวรรค์
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0  
ขอทราบข้อมูล (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 78  ตอบ 1  
เทิดทูลสถาบันฯ (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 228  ตอบ 0  
 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าโนนบ้านเล้า ม.14 [ 30 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
อบต. ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ดำเนินโครงการส่งเสริมบุญประเพณีประจำท้องถิ่น ใน [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
อบต. ศรีบุญเรือง โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 42 
อบต. ศรีบุญเรือง [ 2 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
อบต. ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จัดโครงการกีฬาประชาชนสัมพันธ์ประจำท้องครั้ง ครั [ 2 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 68 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบล็อกคนเวิร์ส ถนนสายบ้านนาแพง-เทศบาลจอมทอง [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.16 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.15 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
อบต. ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 1 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 86 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 106 
 
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
นภ0023.1/1303 แจ้งดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]   
นภ 0023.5/ว 19782 ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดสาวงามเมืองลู่มภู ประจำปี 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 7256 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561  [ 25 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 6602 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 74402/323 ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคางานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 309 ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES  [ 6 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 5592 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]   
0023.3/ว4851 รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 30 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.5/ว 222 แจ้ง อปท.รับเช็คเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ต.ค.60-ก.พ.61 [ 23 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 4490 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 (ระเบียบวาระที่ 4-5) [ 19 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 4490 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 (ระเบียบวาระที่ 1-3) [ 19 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 14517 เชิญชวนเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล "สะออนหลาย ผ้าไทลุ่มภู" [ 19 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 4356 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 198 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "An Introduction to STEM E [ 9 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 199 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เผยแพร่ลงในเว็ปไซต์ [ 9 เม.ย. 2561 ]   
ที่ นภ 0023.3/ว 4234 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 9 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 173 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการสัมม [ 29 มี.ค. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 172 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่ [ 29 มี.ค. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 156 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]   
 
อบต. ศรีบุญเรือง สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต. ศรีบุญเรือง ขอทราบข้อมูล (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 78  ตอบ 1
อบต. ศรีบุญเรือง เทิดทูลสถาบันฯ (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 228  ตอบ 0

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศรีบุญเรือง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2558
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง