หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
[ 2 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
 


ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์รถกู้ชีพ - กู้ภัย บจ 7738 โดยว [ 11 มิ.ย. 2561 ]ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพแก่ผู้สูงอายุ [ 11 มิ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 รายการ [ 6 มิ.ย. 2561 ]

 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1877  [ 15 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1889 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1888  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1887 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
 

กลุ่มทอเสื้อพับ บ้านโคกสวรรค์
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
ขอทราบข้อมูล (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 64  ตอบ 1  
เทิดทูลสถาบันฯ (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 214  ตอบ 0  
ขออนุญาตท่านแอดมิน ประกาศนะครับ ... ต้องการซื้อที่ดิน (2 พ.ย. 2559)    อ่าน 204  ตอบ 0  
 
อบต. ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ดำเนินโครงการส่งเสริมบุญประเพณีประจำท้องถิ่น ใน [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต. ศรีบุญเรือง โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
อบต. ศรีบุญเรือง [ 2 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต. ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จัดโครงการกีฬาประชาชนสัมพันธ์ประจำท้องครั้ง ครั [ 2 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 56 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบล็อกคนเวิร์ส ถนนสายบ้านนาแพง-เทศบาลจอมทอง [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.16 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.15 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต. ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง [ 1 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 94 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศแก้ไขรายละเอียดตามประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 78 
อบต. ศรีบุญเรือง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเ [ 1 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 115 
อบต. ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง การรับหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
นภ0023.1/1303 แจ้งดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]   
นภ 0023.5/ว 19782 ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดสาวงามเมืองลู่มภู ประจำปี 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 7256 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561  [ 25 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 6602 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 74402/323 ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคางานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 309 ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES  [ 6 มิ.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 5592 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]   
0023.3/ว4851 รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 30 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.5/ว 222 แจ้ง อปท.รับเช็คเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ต.ค.60-ก.พ.61 [ 23 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 4490 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 (ระเบียบวาระที่ 4-5) [ 19 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 4490 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 (ระเบียบวาระที่ 1-3) [ 19 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 14517 เชิญชวนเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล "สะออนหลาย ผ้าไทลุ่มภู" [ 19 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 4356 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 198 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "An Introduction to STEM E [ 9 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 199 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เผยแพร่ลงในเว็ปไซต์ [ 9 เม.ย. 2561 ]   
ที่ นภ 0023.3/ว 4234 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 9 เม.ย. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 173 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการสัมม [ 29 มี.ค. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 172 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่ [ 29 มี.ค. 2561 ]   
นภ 0023.1/ว 156 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]   
มท 0801.3/ว 24 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ปฏิบัติงาน [ 26 มี.ค. 2561 ]   
 
อบต. ศรีบุญเรือง ขอทราบข้อมูล (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 64  ตอบ 1
อบต. ศรีบุญเรือง เทิดทูลสถาบันฯ (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 214  ตอบ 0
อบต. ศรีบุญเรือง ขออนุญาตท่านแอดมิน ประกาศนะครับ ... ต้องการซื้อที่ดิน (2 พ.ย. 2559)    อ่าน 204  ตอบ 0

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศรีบุญเรือง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2558
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง